تبلیغات
گروه عربی منطقه13 - طـرح درس عربـی سال دوم رشتـه تجربـی و ریـاضیAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:یکشنبه 5 مهر 1394-04:20 ب.ظ

نویسنده : امیرپاشایی

طـرح درس عربـی سال دوم رشتـه تجربـی و ریـاضیطـرح درس عربـی سال دوم رشتـه تجربـی و ریـاضی

طـرح درس عربـی سال دوم رشتـه تجربـی و ریـاضی

 

* درس اول :

1- یاد آوری مبحث تجزیه (موارد تجزیه اسم – فعل –حرف ذكر شود ) و تركیب 2- تقسیم اسم از لحاظ شناخت (معرفه و نكره ) 3-  تعریف نكره و نحوه تشخیص و علامت آن و ترجمه آن در زبان فارسی 4- تعریف معرفه و ذكر انواع معارف 5- در مبحث علم ذكر این نكات ضروری است الف: اسم های علم چه ال داشته باشند چه تنوین ، همچنان معرفه به علم هستند مثل الحسین و حسینٌ ب:اسم های علم اگر مثنی و جمع شوند از علمیت ساقط می گردند و نكره می شوند ج: كلمه قرآن بمعنای كتاب آسمانی همیشه با ال همراه است و معرفه به علم محسوب می شود و اگر تنوین بگیرد بمعنای قرائت است و نكره محسوب می شود . 6- در مبحث ضمیر ذكر این نكته كه ضمایر متصل مرفوعی جزء صیغه و شناسه فعل محسوب می شود وكلمه مستقلی نیست و جز موارد  معرفه ضمیر به حساب نمی آید 7- در مبحث اسم اشاره ذكر این نكته بعد از اسم اشاره اگر اسم ال دار بیاید اسم اشاره بصورت مفرد ترجمه می شود هر چند بصورت مثنی یا جمع باشد در غیر این صورت طبق صیغه خودش ترجمه می شود 8- ذكر این نكته كه 4 مورد زیر معرفه به ذات هستند ضمیر – اسم اشاره – اسم موصول و اسم علم . اما دو مورد معرفه به ال و اضافه در اصل نكره بودند كه معرفه شده اند 9- معرفه و نكره مختص اسم است و از  موارد تجزیه اسم به حساب می آید 10- یك اسم اگر جزء موارد ششگانه معارف باشد معرفه است در غیر این صورت نكره محسوب می شود هرچند تنوین نداشته باشد 11- مضاف به معرفه ،معرفه است و مضاف به نكره ،نكره است هرچند ، چندین اسم به هم اضافه شوند كتابُ تلمیذِ مدرسهٍ همه نكره

 12- ذكر انواع ( ما ) ( موصول – اسم استفهام و نفی ) و ذكر انواع من كه تا كنون خوانده اند (استفهام و موصول ) ذكر شود  13- ذكر این نكته كه اسم مضاف  (اسم اولی) هیچگاه ال  وتنوین  نمی گیرد.14-اسم های نكره هنگام  ترجمه همیشه نیاز به ی  ندارند مثل ترجمه خبر :التلمیذُ مؤَدبٌ-  دانش آموز مؤدب است .15- به نقش  های اسم اشاره –موصول واستفهام در ضمن تمرینات ومتن كتاب اشاره شود .

 

 

  * درس دوم : (چگو نگی  اعراب  یا علائم اعراب)

1-قبل از شروع، مبحث تركیب اشا ره شود 2-انواع اعراب (ظا هری –محلی- تقد یری )3-تعریف اعراب ظاهری  وتقسیم آن به دو دسته  ا صلی و فرعی و تعریف  هر كدام  با ذكر مثا لهای  متعدد4-ذكر موارد  اعراب  فرعی (مواردی كه  حرف جانشین  حركت می  شود ) كه شامل  اسم های مثنی– جمع مذكر سا لم واسماء خمسه (هرپنج مورد ذكر شود )5-نون در اسم های  مثنی وجمع مذكر  سالم علامت اعراب  نیست  .چون  گاهی اوقات حذف  می شود .6-شرایط  فرعی  بودن  اسماء  خمسه ذكر  شود 7-ذكر این نكته كه  تمامی اسم ها یی كه به (ان  و   ون  )ختم  می شو ند  همیشه مثنی  یا جمع مذكر  سا لم  نیستند                (جریان –عطشان-  قوانین )

 

* درس سوم : (اسم های  جمع  مؤ نث سالم و اسم  های غیر منصرف)

1- ذكر ادامه  اعراب   فرعی (مواردی  كه  حركت جا نشین حركت می شود)  كه شا مل  اسم  های جمع مؤنث سا لم  و اسم  های  غیر  منصرف  می  با شد 2-جمع  مؤنث  سا لم فقط  در حا لت نصبی اعراب آن  فرعی  است  یعنی  زما نی كه  به جای  فتحه  كسره  می گیرد 3-ذكر این نكته  كه  درجمع مؤنث  سا لم  علامت (ا ت) با ید  زائد  با شد بنا براین اسم هایی  مثل  اصوات-اوقات- أبیات و ... جمع مونث سالم نیستند 4- ذكر این نكته كه در موارد غیر منصرف 9 مورد نام برده شود الف: اسم های مونث ،حتی مونث لفظی كه بر مذكر دلالت می كند  ب: اسامی شهرها و كشورها   ج: علم غیر عربی تذكر: اسامی اكثر پیامبر غیر منصرف است بجز 7 پیامبر (صالح – محمد- هود – نوح- لوط شیث- شعیب) كه منصرفند  د: صفت  أفعل ( چه تفضیلی و چه وصفی ) – بنابراین أ ربع و اول منصرفند  ﻫ : جمع مكسر بر وزن عروضی مفاعل یا مفاعیل مشروط براینكه به تای تأنیث ختم نشوند. مثل مسجد. اما كلمه اساتذه منصرف است و: اسامی علم و صفاتی كه به  ( ان ) زائد غیر مثنی ختم می شود سلیمان- عطشان- رمضان . ز: اسم مختوم به الف مقصوره زائد ( دنیا- كبری ). ك: اسن مختوم به الف ممدوده زائد ( زهراء- خضراء )اما كلمه اشیاء بطور استثناء غیر منصرف است. ذكر این  نكته كه اسم های غیر منصرف هرگاه ال بگیرنند یا مضاف واقع شوند كسره را می پذیرند.    

 

 

 

* درس چهارم  (اعراب محلی و تقدیری )

1- قبل از تدریس درس چهارم موارد كلمات مبنی ذكر شود. 2- تعریف اعراب محلی و موارد اعراب محلی. 3- موارد اعراب محلی 0 كلمات مبنی- جمله و شبه جمله ( زمانیكه نقش بپذیرد) با ذكر مثالهای متعدد توضیح داده شود. 4- تعریف اعراب تقدیری و موارد آن الف) اسم مقصوردر هر سه حالت ب) اسنم منقوص در هر دو حالت رفعی و جری  ج) اسم مضاف به یای متكلم در هر سه حالت  5- ذكر این نكته كه اسم های مقصور اگر منصرف باشد و خالی از ال بیاید و مضاف هم واقع نشود الف آن به تنوین فتحه تبدیل می گردد كه در این صورت باز هم در سه حالت رفعی و نصبی و جری اعرابشان تقدیری است. هذه عصاً  . 6- اسم منقوص اگر خالی از ال باشد و مضاف واقع نشود در دو حالت رفع و جر بجای ( ی ) تنوین كسره می گیرد و هیچگاه ضمه و كسره نمی پذیرد.  7- ذكر این نكته كه منظور از اسم منقوص یعنی یای غیر مشدّدِ ما قبل مكسور می باشد. بنابراین كلمات سَعی و مهدیّ اسم منقوص نیستند. 8- اسم های مثنی و جمع مذكر سالم اگر به ضمیر ( ی ) اضافه شوند همچنان اعرابشان فرعی باقی می ماند هذانِ كتابای

 

 * درس پنجم ( اضافه و وصف )    

1- تعریف مضاف الیه ذكرشود. 2- ذكراین نكته كه ضمایرمتصل به هرسه قسم كلمه هرگاه به اسم بچسبد مضاف الیه می باشند. 3- اسم های مثنی وجمع مذكر سالم هرگاه مضاف واقع شوند نون آنها حذف می گردد.4-شرایط مضاف اینكه ال و تنوین نمی گیرد ومضاف نقش نیست بلكه نقشهای مختلف می گیرد 5- ذكراین نكته كه اسم های مبنی هیچگاه مضاف واقع نمی شوند .6-بعضی ازاسم های دائم الإ ضافه مانند ُكل، بعض و غیر....... ذكرشودواینكه بعد از این اسم ها مضاف الیه می آید. 7- تعریف صفت و ذكر این نكته كه صفت مفرد در چهار مورد ( اعراب-  شناخت- جنس-و عدد ) با مرصوف خود مطابقت می كند. 8-  جمله وصفیه و اعراب و نحوه ترجمه آن ذكر شود. نكته ترجمه با توجه به كارگاه ترجمه . 9- جمع های غیر انسان ، صفت آن مفرد مؤنث آید. 10- اسم موصول خاص بعد معرفه به ال و اضافه اگر بمعنای كه باشد صفت است. 11- اسم ال دار مشتق بعد از اسم اشاره و لفظ أیّها و أیتها صفت است. 12- ذو و ذات بعد از اسم معمولاً صفت است. 13- اعداداصلی اگر جای عدد و معدود عوض شود نقش آن عدد صفت است . مثال: افتقَدَت العجوزُ نعاجَها الأربعَ. 14- اسم اشاره و مشارٌالیه اگر جایشان عوض شود نقش اسم اشاره صفت است البته بجز مواردی كه مشارٌالیهِ آن حذف شده باشد. جاءَ التلمیذُ هذا . 15-  اسم منسوب ( مختوم به یایّ ) غالباً نقش صفت را دارد.  16- اگر یك اسم هم  صفت  مضاف الیه وهم صفت داشته باشد در زبان عربی بر عكس زبان فارسی اول مضاف الیه آید بعد صفت. ( قرونه الجمیله ) 17-  اسامی بعضی مؤنث های مجازی معنوی ذكر شود.  * درس ششم ( اعراب فعل مضارع )

1- تعریف مضارع مرفوع و ذكر صیغه ها ی ( چهارگانه- پنجگانه-و دو گانه ) . 2- ذكر علامت رفع و نوع اعراب . 3- تعریف مضارع منصوب و علامت نصب و ذكر نوع اعراب. 4- ذكر حروف ناصبه به همراه معانی آنها و نحوه ترجمه مضارع منصوب. 5- تنها حرف ناصبه لن در ابتدا قرار می گیرد اما بقیه حروف ناصبه در وسط جمله می آیند.     

 * درس هفتم ( مضارع مجزوم )

1- تعریف مضارع مجزوم  2- ذكر عوامل جزم الف) عواملی كه یك فعل مضارع را مجزوم می كنند شامل: لم- لما-  لام امر و لای نهی .  ب) عواملی كه دو فعل مضارع را مجزوم  می كنند ( ادات شرط ) شامل إِنْ- مَن- ما- أینما ج) فعل مضارع بعد از فعلهای طلبی ( امر و نهی ) مجزوم می شود . 3- علامت جزم و ذكر نوع اعراب ( حذف حرف عله در مدارس خاص ذكر شود ) 4- ادات شرط غیر عامل مانند لو و إذا  5- ذكر این نكته كه در بین ادات شرط فقط إن حرف شرط است بقیه همگی اسمند. 6- هرگاه اسم های شرط مبتدا واقع شوند فعل شرط و جواب شرط با هم خبر محسوب می شوند. 7- نقش های مختلف اسم شرط ذكر شود مثل مفعول ( در صورتی كه بعد از آن فعل متعدی بدون مفعول بیاید ) و مبتدا (در صورتی كه بعد از آن فعل لازم بیاید و یا فعل متعدی همراه با مفعول )8- انواع ﻟـِ (حرف جر- ناصبه – جازمه ) و تفاوت آنها با ذكر مثال ذكر شود .  9- انواع ما  (نفی – استفهام –موصول عام- شرط – كافه) ذكر شود 10- انواع مَن (استفهام – موصول عام – شرط) ذكر شود  11- كسره عارضی توضیح داده شود 12- نون تاكید چون در تمرین آمده است تو ضیح داده شود 13- در قسمت بیشتر بدانیم ذكر این نكته كه جواب شرط گاهی جمله اسمیه و یا فعلیه ای كه فعل آن طلبی (امر نهی ) است 14- ترجمه عوامل جزم و نحوه ترجمه جملات شرطیه

* درس هشتم (معلوم و مجهول )

1- قبل از شروع درس جمله فعلیه و اركان آن با مثال یاد آوری شود 2- تعریف جمله معلوم و مجهول 3- ذكر چهار مرحله مجهول كردن جمله معلوم الف: حذف فاعل و ذكر این نكته اگر فاعل ،صفت یا مضاف الیه نیز داشته باشد آنها هم حذف می شوند . ب: جانشینی مفعول به جای فاعل و مرفوع كردن آن و اعراب فرعی دراین مبحث دقت شود . و ذكر این نكته كه اگر مفعول ،صفت نیز به همراه داشته باشد صفت هم مرفوع می گردد. ج: تغییر حركت فعل در ماضی و مضارع و ذكر این نكته كه فعل امر مجهول ندارد و اینكه فعل لازم چون مفعول ندارد مجهول نمی شود و ذكر این نكته كه در ماضی باب مفاعله الف  زائد به تناسب ضمه ما قبل به واو تبدیل می شود مثل شاهَدَ              شٌوهِدَ  د: مطابقت فعل مجهول با نائب فاعل از نظر جنس 4- ذكر این نكته كه اگر مفعول ضمیر متصل منصوب باشد باید به ضمیر متصل مرفوع مطابق همان صیغه تبدیل شود . ( ضر بناكَ              ضُرِبتَ ) 5- اگر فعلی دو مفعولی باشد مفعول اول آن بعنوان نائب فاعل مرفوع می گردد . 6- چند مثال از فعلهای مرفوع – منصوب و مجزوم با شكل مجهول شده ذكر شود 7- تعریف نائب فاعل و انواع آن 8- ترجمه فعل های مجهول (ماضی و مضارع)

 

* درس نهم : ( افعال ناقصه) 

1- قبل از شروع درس ،جمله اسمیه ، اركان آن (مبتدا و خبر و انواع آن ) و موارد تقدیم خبر ذكر شود 2- نواسخ تعریف و نام برده شود 3- افعال ناقصه به همراه ذكر معانی آنها و در صورتی كه مضارع یا امر داشته باشند ذكر شود و نیز ذكر وجه  تسمیه فعل ناقصه  4- عمل افعال ناقصه با اعرابهای مختلف (اصلی- فرعی- محلی – تقدیری )

5- انواع اسم افعال ناقصه ذكر شود همراه با مثال 6- انواع خبر افعال ناقصه با ذكر مثال ذكر شود 7- تقدیم خبر افعال ناقصه بر اسم آن ذكر شود

 8- هرگاه مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد و بر سر ان جمله ،فعل ناقصه بیاید چگونگی وارد شدن فعل ناقصه برآن جمله  ذكر شود 9- مطابقت فعل ناقصه با اسمش از لحاظ جنس 10- ذكر این نكته كه فعل ناقصه به همراه اسم و خبرش جمله فعلیه به حساب می آید 11- ذكر این نكته كه در كلمه ( كیف + فعل ناقصه ) كیف خبر مقدم است 12- ذكر نكته ترجمه كان + مضارع  ماضی استمراری * و كان + قد + ماضی یا كان + ماضی   هر دو ماضی بعیدهستند .

 * درس دهم  : ( حروف مشبهه و لای نفی جنس )  

1- مرور مجدد بر جمله اسمیه 2- حروف مشبهه نام برده شود 3- وجه تسمیه حروف مشبهه (چون مانند ماضی سه حرف دارد و مبنی بر فتح است ) 4- عمل حروف مشبهه با اعرابهای مختلف (اصلی – فرعی – محلی- تقدیری ) 5- خبر مقدم ( جارو مجرور) حرف مشبهه بر اسمش ذكر شود 6- مای كافّه  ذكرشود  7 - انواع اسم مشبهه (اسم ظاهر – ضمیر متصل ) ذكر شود .8- انواع خبر حروف مشبهه ذكر شود 9- ذكر این نكته كه هر گاه مبتدا ضمیر منفصل مرفوعی باشد و بر سر آن جمله حرف مشبهه بیاید آن ضمیر به ضمیر متصل منصوبی تبدیل شده و به حرف مشبهه می چسبد 10- معانی حروف مشبهه ذكر شود  و ذكر این نكته كه اَنَّ در وسط جمله می آید و بمعنای كه است اما اِنَّ در ابتدای جمله می اید 10- عمل لای نفی جنس ذكر شود 11- ذكر این نكته كه اسم لای نفی جنس ال و تنوین نمی گیرد 11- انواع خبر لای نفی جنس ذكر شود 12- عدم تقدیم خبر لای نفی جنس بر اسمش ذكر شود 13- ترجمه لای نفی جنس ذكر شود 14- حذف خبر لا مثل لا شكَّ یا لا اله الا الله توضیح داده شود .   

 نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.