تبلیغات
گروه عربی منطقه13 - طرح درس از عربی3 رشته های تجربی و ریاضیAdmin Logo
themebox Logoتاریخ:یکشنبه 5 مهر 1394-03:23 ب.ظ

نویسنده : امیرپاشایی

طرح درس از عربی3 رشته های تجربی و ریاضی
 طرح درس از عربی3 رشته های تجربی و ریاضی
جهت هماهنگی در تدریس


 

 

 

 قبل از تدریس درس اول موارد تجزیه كلمات ( اسم –  فعل – حرف ) كامل گفته شود                                                                                                                  همچنین تركیب جملاتی كه قواعد آنها را در سال های گذشته خوانده اند اشاره شود

 

 

 

             * درس اول : ( معتل مثال و اجوف )

                               1- ذكر اسامی صیغه ها به شماره – به فارسی و عربی

                2- صرف فرمولی فعل های : ماضی –  مضارع –  امر –  نهی و نصب و جزم آنها

                3- تعریف فعل معتل و صحیح و انواع آنها ( مضاعف -  مهموز – سالم ) و انواع معتل ( مثال –  اجوف -  ناقص -  لفیف )

                4-تعریف اعلال و انواع آن ( قلب –  حذف و اسكان )

                5- بررسی انواع اعلال در فعل های مثال و اجوف با ذكر مثال های مختلف و جدول صرف افعال مثال و اجوف مثال توسط معلم

                  یا مراجعه به آخر كتاب  ذكر چند نمومه معتل مزید ( باب افعال – استفعال در اجوف ذكر شود )

 توضیح                   6- در مورد تفاوت فعل های ( عُدْ و عِدْ ) – ( قُلْنَ و بِعْنَ ) – ( خَفْنَ و خِفْنَ ) و نظیر آنها

                7-  تعریب فعل های معتل

 

 

 

 

 

             * درس دوم : ( معتل ناقص )

تعریف                1-  فعل ناقص و انواع آنها

              2-  چگونگی اعلال در فعل های ناقص ماضی ( مكسور العین و مفتوح العین ) و مضارع ( اشاره به مضارع منصوب و مرفوع ناقص

                به  تقدیری بودن اعراب آن ) و امر حاضر و مضارع مجزوم

              3-  ذكر چند نمونه ناقص مزید ( ناقص در بابهای مزید توضیح داده نشود فقط موارد مثالهایی كه در كتاب دیده می شود اشاره

                 شود )

              4-   توضیح درباره فعل ناقص –  رَ – ولفیف – قِ

              5-  بیان تفاوت فعلهایی مانند ( دَعْ –  اُدْعُ ) – ( یَدْعونَ –  یَدَعون ) و نظیر آنها

              6-  معتل مجهول در ثلاثی مجرد ( مثال –  اجوف -  ناقص ) ذكر شود

7- اشاره به صیغه فعل های مانند یدعُونَ(للغائبینَ وللغائبات ) وتدعُونَ(للمخاطبینَ وللمخاطبات) وتهدینَ(للمخاطبة وللمخاطبات)

 

 

 

 

            * درس سوم : ( مفعول مطلق –  مفعول فیه )

           1-  تعریف  فعل و مصدر و یادآوری مصادر بابهای مزید

              2- فرق مصادر مجرد و مزید  در عربی و ذكر اوزان آنها ( قیاسی و سماعی )

              3- تعریف مفعول مطلق و اعراب آن

  

 

4- تقسیم مفعول مطلق به نوعی(كیفیت بیان و نوع فعل)و تاكیدی (مؤ كد الفعل یا رفع الشك للفعل یا لما نشك فی وع                             الفعل )  و مصادری كه فعلشان حذف میشود نام برده شود

               5- ویژگی مفعول مطلق نوعی و چگونگی ترجمه انواع مفعول مطلق و تفاوت آن با مفعول به

              6-  اشاره به جانشینی مفعول مطلق ( كثیراً و اسم تفضیل )

               7-تعریف  مفعول فیه ( ظرف یا قید زمان و مكان ) حتی الامكان ظروف كامل نام برده شود ( ظروف مبنی یا معرب )

   8-   شرایط مفعول فیه و اینكه جزء اركان اصلی جمله نباشد و متضمن معنای فی باشد و منصوب باشد

   9-  متی و این در صورتی كه بعد از آن فعل تام باشد ظرف است

 

 

 

 

            * درس چهارم  ( حال )(یَصِفُ الفاعل - المفعول –  نائب فاعل و یا كیفیه الفاعِل - المفعول –  نائب الفاعل)

1- تعریف قید حالت فارسی با ذكر مثال

2- تعریف واژه هایی مانند نكره و معرفه –  جامد و مشتق ( اسم – فاعل – اسم مفعول – صفت مشبه )

3- ذكر چگونگی اعراب نصب و حالتهای اصلی – فرعی – تقدیری

4- تقسیم حال در عربی به مفرد و جمله ( اسمیه و فعلیه )

5- تعریف حال مفرد و مطابقت آن با صاحب حال در تعداد و جنس با مثالها از مفرد –  مثنی جمع –  مذكر و مونث

6- ذكر این نكته كه صاحب حال بر خلاف حال همیشه معرفه است

7- تعریف جمله حالیه و تشخیص آن ( اسمیه و فعلیه ) و تفاوت آن با جمله وصفیه

8- ترجمه حال مفرد و جمله

9- كاربرد واو حالیه و ذكر این نكته كه هر واوی ، واو حالیه نیست

10- توضیح در مورد وحده  - كیف  ( اگر قبل از فعل تام باشد ) و معاً

11- مطابقت حال با ذو الحال ( ذكر این نكته كه هرگاه چند صاحب حال در جمله باشد صاحب حال اصلی آنست كه از نظر

 فاصله به  حال نزدیكتر باشد ) مثل :  التلمیذ خرجوا ضاحكین ( واو صاحب حال )

12- تعدد حال ذكر شود ( ارجعی الی ربك راضیهً مرضیهً )

13- تعریف صاحب حال ( اینكه صاحب حال نقش نیست و می تواند نقشهای مختلف بپذیرد )

14- تبدیل حال مفرد به جمله و بالعكس

 

 

 

            * درس پنجم ( تمیز ) ( رفع ابهام – یزیل الابهام )

1- یادآوری مبحث معرفه و نكره – جامد و مشتق

2- تعریف تمیز و انواع آن به مفرد ( ذات ) و جمله ( نسبت ) و اعراب تمیز

3- موارد كاربرد تمیز مفرد و تمیز نسبت ( جمله ) و اصل تمیز نسبت 

4- چگونگی ترجمه تمیز مفرد و تمیز نسبت ( جمله ) و چگونگی ترجمه تمیزی كه بعد از اسم تفضیل می آید

5- وزنهای اسم تفضیل و اشاره به خیر و شركه اگرمبنای بهتر و بدتر باشد اسم تفضیل هستند واسم هایی مانند : اجل – اقل–

 اشد و ... كه اسم تفضیل هستند

 

6- ذكر این نكته كه تمیز در صورتی می آید كه بتواند رفع ابهام كند و گر نه نیازی به تمیز نیست

7- ذكر جامد و مشتق بودن تمیز   كفی  بالله وكیلا

 

 

 

        

  

            * درس ششم : ( مستثنی )

1- تعریف واژه های مستثنی – مستثنی منه و ادات استناد ( الا -  به غیر و سوی فقط اشاره شود )

2- تقسیم مستثنی به تام ( مثبت و منفی ) و مفرغ و ذكر اعراب آ ن

3- چگونگی تشخیص مستثنی مفرغ

4- ترجمه مستثنی تام و مفرغ

5- اشاره به این نكته كه اسم مرفوع بعد از الا  دلالت بر مستثنی مفرغ میكند و جمله اگر مثبت باشد حتما مستثنی تام است .

در كلام منفی و استفهامی به شرطی كه اركان جمله قبل از الا كامل نباشد مفرغ است .

6- مثالهای گوناگون از مستثنی مفرغ ذكر شود

7- موارد كاربرد ( فقط و تنها ) در ترجمه جمله عربی ( اسلوب حصر )                                                                                                                                     الف : انما              ب : ادات منفی ( ما – لا ) + ادات استثناء           ج : كاربرد لفظ فقط در جمله

8- تجزیه الاّ

 

       

              * درس هفتم : ( منادی )

   1- تعریف منادی واعراب آن – ذكر ادات ندا – مشهورترین آن ( یا ) و غیر عامل بودن آن

          2- تقسیم منادی به مفرد ( علم –  نكره مقصوده ) – مضاف و شبه مضاف

      3 - ذكر ( یا فتی – یا موسی ) كه اعراب آن ( محلی و مبنی بر ضمه مقدره ) است

         4-  چگونگی اعراب انواع منادی و توضیح مبنی بر ضم بودن در منادی یا مبنی بر علامتی كه به جای ضمه می اید

  5-  توضیح در مورد شبه مضاف و اینكه اسم فاعل یا اسم مفعول یا صفت مشبهه است بصورت نكره كه در بعد از خود عمل می كند

      6 -  موارد كاربرد ایًها و ایًتها و ذكر چگونگی تركیب این گونه جملات و ذكر این مورد كه كلمه ای بعد ایّها وایّتها باید مرفوع باشد

        چون تابع منادا (صفت یا عطف بیان) می باشد

7- توضیح درباره لفظ جلاله الله

8-توضیح در باره منادای مضاف به ضمیر ( ی ) و ذكر اینكه گاهی این ضمیر حذف می شود

9 - حذف حرف ندا و طریقه تشخیص منادی از مبتدا

10- تقسیم انواع واو و راههای تشخیص آن با مثال

           11-  توضیح در مورد فعل مضاعف و چگونگی جزم فعل مضاعف كه عموما با فتحه می باشد

12- نقش معطوف و كاربرد حروف عطف (حروف عطف كامل نام برده شود)

 

 

13- اسامی الهی بجز الله نكره مقصوده است – یا من مبنی بر سكون فی محل مبنی بر ضم و محلا منصوب می شود

14-مثالهای این موارد ذكر شود   الف : ( منادی علم >>> مبنی و معرفه )

  ب : ( منادی نكره مقصوده >>>  اگر اسم اشاره موصول و ضمیر باشد مبنی و معرفه است و گر نه مبنی و نكره )

  ج : ( منادی شبه مضاف >>> معرب و نكره )  د : ( منادی مضاف>>>  معرب – معرفه و نكره آن بستگی به مضاف الیه دارد )

15-  طریقه تشخیص جمله اسمیه و فعلیه – جمله اسمیه ( شامل مبتدا – اسم حرف مشبهه – اسم لای نفی جنس ) میباشد ما بقی

 جمله فعلیه (( شامل مفعول مطلق ( چه فعل ذكر شود چه نشود ) منادی –  افعال ناقصه –  افعال مقاربه - مفعول مقدم

( ضمیر منفصل منصوبی و نیز " مفعول فیه + فعل")  می باشد .نظرات() 
Iva
جمعه 17 آذر 1396 07:04 ق.ظ
Hi, i feel that i saw you visited my website thus i got here to return the prefer?.I'm trying to find issues to
improve my website!I assume its adequate to make
use of a few of your ideas!!
foot pain
سه شنبه 14 شهریور 1396 06:30 ق.ظ
These are truly impressive ideas in about blogging. You have
touched some nice points here. Any way keep up wrinting.
http://jaymieknezevic.wordpress.com/
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:41 ب.ظ
Quality content is the key to attract the viewers to pay a quick visit the site, that's
what this web site is providing.
Where is the Achilles heel?
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:51 ب.ظ
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging
for? you make blogging look easy. The overall look
of your web site is great, let alone the content!
std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 09:42 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل بسیار
خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما در واقع قادر به من مؤمن
اما تنها برای بسیار در حالی
که کوتاه. من هنوز مشکل خود را با فراز در
مفروضات و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی معافیت.
اگر شما که می توانید انجام من را قطعا تا پایان مجذوب.
Hugo
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:45 ق.ظ
Awesome post.
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 01:12 ب.ظ
Its such as you learn my thoughts! You seem to know so much about this, such as you wrote the
e-book in it or something. I feel that you just could do with a few percent to force the
message home a bit, however instead of that, that is excellent
blog. A fantastic read. I will definitely be back.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر